diumenge, 13 de juliol del 2014

HISTÒRIA MARAVELLOSA DEL SÀBAT DE LES BRUXES Y BRUXOTS. 1645
Obra del segle XVII, època de la gran cacera de Bruixes a Europa. El protagonista d’aquesta història, natural de la Gascunya, participà en la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648), guerra que continuà entre França i Espanya fins al 1659. Els francesos van intervenir a favor dels protestants i van ocupar la localitat catalana de Salses l’any 1639. El comte-duc d’Olivares va manar que es prescindís de les Constitucions catalanes. Les institucions catalanes van equipar i mantenir una tropa d’un 12.000 homes. Es va aconseguir reconquerir Salses i la resta del Rosselló a principis de 1640.
L’any 1643 les tropes del rei de Castella que també lluitaven contra els catalans a la Guerra dels Segadors  foren derrotades a Rocroi i Cartagena. Quan acabà la guerra, pel Tractat del Pirineus (1659) una part de Catalunya, la Catalunya del Nord va ser incorporada al Regne de França.
Iesús, Maria, Ioseph

Desitg tinch de representar-vos un volumen de la obscuridat de les ànimes perdudes, entretant veureu la història de les moneries que los Bruxots fan dins llur Sàbat, ab los Diables, y de hont prové lo principi y origen de devinador anomenat lo senyor Barbasta y en Gascunya és anomenat Tamboriner.
Ell fa instància de les Bruxes y Bruxots per tota França, és de edat de prop de quaranta anys, home de gentil presèntia, natural de la vila de Sant Gaudens, en Gascunya, lo qual ha seguides moltes terres estranyes, y essent arribat en França se casà en dit Sant Gaudens, sens saber que sa muller fos Bruxa, y després de casat assentà plaça en la Cavalleria del senyor de Espenan, lo qual avent en totes les ocasions que se eren presentades principalment en la plana de Rosselló des del començament fins a la entrega o reddició de Perpinyà y després a Rocroy y Thionuila, la campanya acabada se donaren los quartels de yvern y llavors demanà llicència al  senyor de Espenan per anar en Gascunya ha veurer sa muller y infants. La llicència li fonc donada y llavors se n’hanà a grans jornades de manera que ell arribà un vespre molt tart a casa sua, picà a la porta y sa muller li vingué a obrir, lo qual se aparellave per hanar al Sàbat, ella lo abraçà mostrant gran alegria de la sua vinguda, després de algunes paraules ell demanà a sopar dient no haver res menjat des del matí ençà. Sa muller respongué que no tenia cosa per a donar-li ha sopar però que ella se n’anave a casa sa comara per a trobar alguna cosa, la qual se aparellave també per anar al Sàbat. Ella lo vingué ha veurer y després de haver-lo entretingut de compliments, se escusà de no tenir què donar-li a menjar. Però que si volie anar ab ella y sa muller que estaven convidades en un lloc ahont se feya una despesa molt regalada que may no se hera vist un tan gran delit y contentament com ells y rebrian.  Aquest home encantat de les paraules de sa comare acceptà la condició, prometé de anar ab elles y en lo punt elles se untaren de alguna cosa que pareixia greix un poc més amunt del llumbrígol y a ell feren lo mateix. Aquí mateix tots tres foren portats per la chimeneya amunt y de allí al Sàbat, ahont pareixia a n’aquest home estar en una bona companyia y per il·lusió diabòlica pensave estar en una posada de gran reputació y li pareixia beure dels més deliciós vi que se puga trobar y menjar  viandes de les més delicades. Després lo Dimoni feya passar devant ell tots los Bruxots y Bruxas per a fer-li lo homenatge y quant li vingué la sua tanda de passar com els altres per a fer sumissió an aquella vil bèstia, ell li digué : tu no eres pas  encara dels nostres, jo te tinch de mercar y tu as de firmar al catalogo dels altres que tu me cregas, que renuncies al Fill de Maria, a ella y al teu Baptisme y a totes pregàries, oracions y sufragis que un que jamay se porien fer per tu y me regonegues per un sol senyor y vet aquí lo llibre en lo qual has de firmar. Llavors aquest home pren lo llibre per manament de aquell y essent inspirat per son Àngel Custodi en lloch de escriurer son nom escrigué Iesús Maria. En lo punt que agué escrit exos dos mots, lo Diable y tots los Nigromantichs Bruxas y Bruxots desaparegueren y se trobà tot sol ab lo llibre en la mà y en lloch de un sumptuós Palau ahont pensave estar se trobà en mitg de una plana, en mitg de molt fanch ymmudícies ahont estigué casi tot lo dia sens saber quin camí avie de pendrer alçant sempre los ulls al cel enviant ses oracions a la sagrada Verge Maria, Mare de Déu per a que li alcançàs perdó de la falta que havie comesa contra son fill. Com agué acabades sas pregàries llavors va veurer un Calderer allunyat de cerca de quatre-cents passos y corregué a ell y demanà en quina terra estave. Lo Calder li diu que no l’entén si no parla Italià, l’altre li perla Italià y llavors lo Calderer li digué que estave a quaranta milles més amunt de Roma, que són vint llegues de França. Ell li mostrà lo camí per anar-hi; ahont essent arribat se postrà als peus de sa Santedat y havent rebuda la benedictió y absolució del Sant Pare, com també comissió absoluta injungint a tots Bisbes y Arquebisbes de França deprestar-li auxili y favor per a sercar y perseguir tots los Nigromantichs, Bruxots y Bruxas per a entregar-los en mans de la justícia per a ser castigats segons llurs mèrits. Després de haver hagut tant de satisfacció de sa Santedat resolgué tornar-se’n en França y essent arribat anà ha veurer lo Rey y la Reyna Regenta hi·ls mostrà sa comissió firmada de nostre Santíssim Pare lo Papa y mostrà lo llibre escrit per lo Diable dels noms de tots los Magos, Bruxots y Bruxas de tot lo Regne de França. La Reyna li permet de executar sa comissió y també li ha donades guardas del cos per a servir-li de escolta  per tota França, ab poder absolut de capturar tots aquells y aquelles que seran tacats de sortilegi o màgia y entregar-los a la justícia per a ser castigats segons la enormitat de llurs crims. Lo començament és estat per sa muller y per sa comare. Sens que jo us anomene per lo present las vilas y llochs ahont més de tres mil són estats sentenciats a mort. Ell espera ab lo favor de Déu no exemptar persona dels que·s trobaran escrits al llibre del Diable, puix han renunciat Iesu Christ per a ser damnats per a sempre.
                                                      
                                                        LAUS DEO